סימניות

משחק מטעי Defender באינטרנט

                                  Keeper of the Grove קחשמ

מטעי Defender (Keeper of the Grove):

.ןושאר דימת תויהלו לכה תוארל דמל ,םהלש לאיצנטופה תא ןיגפהל להנ .םינבה ןמ שרוד דימת הז ,לכה ירחא .םחולו בוט לייחו ,רבדה ותוא היהת אל התאש אדו ,יוארכ המיחלה תפקתהו הנגה תוקיטקט .רורב תכלל ךירצ התאו ןכומ היהי לכהו ,אובל םכלוכ זא .דימתו םירבדה לכב ךל החלצהב
" "