סימניות

משחק 3 םזילדואפ באינטרנט

                                  Feudalism 3 קחשמ

3 םזילדואפ (Feudalism 3):

.םלועב םיטלוש חוכו בהזו ,םיקוח ןיא םהבש ,םילפאה םייניבה ימי לש ם .תישיאה ךתחוורל םג ומכ ,ךלש טבשה תומדא תבחרהל גואדל ךילע ,םיוסמ .תודחוימ תומישמ לבקלו אבצ רוכשל ,תשומחתו קשנ תונקל ,םיחוורב חקמת .הרוי וא םחול ,םסוק לש תודחוימ תויונמוימ לבקמ התא ,תוחמתהל םאתהב .הלש םוצעה חוכב שמתשהל הלוכיש רתויב הקזחה הדיחיה התא ,ברקב
" "