סימניות

משחק חיפושיות המלחמה באינטרנט

                                  Bug War קחשמ

חיפושיות המלחמה (Bug War):

.הירוטירט לע תוברקו המחלמ לש םלועה ךותל ירמגל רודחל התא ,הזה קחשמב .םיקרח לע המחלמב קחשל ךירצ התא תישונאה המחלמ אל .המיחל קוסעל םיחטש שובכל ושרדיש םיעלות לש קנע אבצ היהי ךתגהנה תחת .המחלמה לע רתויב ןפודה אצויו קתרמה קחשמה לש רבעמל ריבעהל ןכבו !בוט לזמ
" "