סימניות

משחק הפועתה זאב באינטרנט

                                  Airport buzz קחשמ

הפועתה זאב (Airport buzz ):

.ףוסמה לש םילעבכ שדח קסע תופכל הסנמ ,תיקנע הפועת להנל לכות םאה .לבקלו חולשל חילצמ קר ,שבדל םיבובז ומכ ךל וסוטי םהו תרמצה ידי לע םתוא שיגמו םי .רתוי חונ תוריש רובע םיפסונ םישדח םיניינב תיינב לע ותוא זבזבל םיחוור ולבק
" "