סימניות

משחק Ardillas Vs Zombies באינטרנט

                                  Squirrels vs Zombies קחשמ

Ardillas Vs Zombies (Squirrels vs Zombies):

.ללחה יקמעמב ךתיא ךלנ Ardillas Vs Zombies קחשמה .ריבס ערז ןובלח יח תכל בכוכ שי .ונומכ יח רוציקב - םינוש םיעדמ םידמול ,תואלקחב וקסע םה ,םינש תואמ ךשמב .םילקימיכ םע לשיפ והשמו ןשד רופיש לע םייוסינ וכרע םינעדמה דחא לככ .םיבמוזל םייחל םיררועתמ תמ וללגבו ,תורבקה תיבב היה הפורתהו ,תורבקה לע תועטב סט .המדאה ינפ לעמ התוא תוחמל הרטמב ןובלחה לש תויולחנתהה תחאב רובעל תוצלפמ לש​​ הז ר .םיבושייה תנגה תא ןגראל ךירצ התא וישכעו ,טבש לש אבצה לש םיניצקה דחא התא םאה .תוצלפמ גורהל םילגוסמ ורי רשאכ רשא ,םידחוימ םיזוגא לש לנסראה ןמ ופרג ךלש םיליי .יתאפב ןיידע ביואה תא דימשהל בייח שא ךלש רזגמה םילבקמה יבמוז םיאבה לש ךרדב הנג .תודוקנ ךל ןתניי חצר רובע .ףסכ ךל ונתני םהו שרגמה לע םיעיפומה םיבכוכה לע ץחל ןכ ומכ .םישדח הנגה ינבמ רוקחל םג ומכ ,םינוריט רוכשל לוכי התא םהילע .תונווגמ ןה תוצלפמהו ,לדגי םיביואה רפסמ בלש לכב .ךלש ךלהמה םע אובל ךרטצי הנגהה לע יארחאה רותב התא זא Talan ןיעידומו גטרטסא ךב חתפיי הז .תולבל ףיכ טושפו ,םכילע םיבוהאה םירישכמה דחאב ותוא דרוה .טנרטניאבו ,הז תא ןגנל לוכי התא ,ןכ ומכ .םושיר תכלל טושפ זא תרחא ךלש תומדקתהה תא תוארל הצור התא םא .םהלש תוארהלו םירחא םינקחש לש החלצהה לע לכתסהל תונמדזה ךל ןתיי הז .יוליבה קחשמה תא הנהת
" "