סימניות

משחק 3 השרוחה רמוש באינטרנט

                                  Keeper of the Grove 3 קחשמ

3 השרוחה רמוש (Keeper of the Grove 3):

.תידירביהה המחולהו תומסוקה םלועל םכתוהז תא שדחמ סינכי הזה עשעשמה .םיביוא ידי לע םישלופ התואש ,םהלש םידיליה תשרוח לע ןגהל ךלש תודו .ןוכנ ורחבנש םימחולו תובשוחמ תוקיטקט תרזעב קר תאז תושעל ןתינ .שא ימסקב םכתא ליצי לזרבה שיאו ,ןבא םשגו המדא םסק עלסל ,םימ ימסק
" "