סימניות

משחק ירסינ'ג לדגמ באינטרנט

                                  Janissary Tower קחשמ

ירסינ'ג לדגמ (Janissary Tower):

.יראיסינ'ג לדגמכ הירוטסיהב דריתש ,בוש הלחה המחלמהו בר ןמז הכשמנ .םש םינקתומו םימקוממ ןהלש םיחתותה ,םילדגמה לע תואצמנ תומחולה תוג .םרותב וריתו דחיב וקחש .ביואה תנידמל קומע ומדקתת ןוחצינ לכ םעו ביואה חטש תא שובכל םכילע .הנוש תולוכי ךרעמ םע םיחתות השולש ךל ויהי .הנבל רחא םינבל ותוא תונבל ,לדגמה תא קזחל ךירצ התא ,ףסונב .םיפפועמ םיסונובל סנכיה ,םלצמ התאשכ
" "