סימניות

משחק טנירפס לגרודכ ורוי באינטרנט

                                  Euro Soccer Sprint קחשמ

טנירפס לגרודכ ורוי (Euro Soccer Sprint ):

.קוריה אשדה לולסמ לע תאצל ןוחצנל ליבותש הדוקפה תא רחב .לגרודכ טנירפס יד לגרודכ אל הזו ןפוד אצוי קחשמ הכחמ התא .ןפוד יאצוי םילושכמ לע תורבגתהו ,רופסל ותוא לעמ ץופקל הצובקה רובע בהזה תיילדמב .ילאמיסקמה קחרמה לע רבגתהל תוסנלו םיצח ולהנ
" "