סימניות

משחק רנאר Undertown 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Undertown Runner קחשמ

רנאר Undertown 10 ןב (Ben 10 Undertown Runner ):

.ןמזב קוידב ינפוג רשוכו ,םיט'גדאגו םירבד רז רפוס הז תא ךירצ אל ןב .קיר ללח לעמ ץופקל לוהינו םיקורי תורוא רהוז ףוסיאו ,םניחל אל לבא ,רהמ ץורל ךרו .רצה רעפה ךותל לחזו תוציפק השוע טושפ הז זא ,ךלש תומדה טולשל ידכ םיצחב שמתשה
" "