סימניות

משחק Alpine ימגא - םלועה יבחרב לותח באינטרנט

                                  Cat around the world - Alpine Lakes קחשמ

Alpine ימגא - םלועה יבחרב לותח (Cat around the world - Alpine Lakes ):

.ךלש רכיכה שמתשהל אלא ,יזיפ אל השק דובעל בייח התא לבא ,םיעט קינקנ לבקל םייושע .לותחה תפכ תוישפוחב קילחהל ןדעמ תתל ,םיפדוע חרק ישוג ריסהל לוגע ןדעמ לבקל יטיק .רבכעה םע ךשמה
" "