סימניות

משחק Moto X3M באינטרנט

                                  Moto X3M קחשמ

Moto X3M (Moto X3M):

.תוכיתחל דרפנב סט ,הקומע םוהת ךותל לפנ עונפואה זאמ ,תומיהדמ תודוכלמ אלמ ,ןורחא .ןכוסמ רתויו הנוש לולסמ רובע ינרדומ הדלפ סוס רתוי קר ,גשיהה לע רוזחל םייוכיסה .ילגלג וד הרובחת תגיהנ לש םירושיכה תא ללכש אוה ,סורהל לק אל עונפוא ץורימ .ןנוכ תוריהמ תיחפהל אל םילושכמ לע רבגתהל ינפל
" "