סימניות

משחק Tiny ירפוח באינטרנט

                                  Tiny Diggers קחשמ

Tiny ירפוח (Tiny Diggers ):

.םירחא םייופצ יתלב םילושכמ לוח תוריק ,תוריק לש םימוסחמ םוקמ לכב םיברוא םה לבא .םהלש עסמה לש הרטמה לא עיגהל םידומחה םידליל רוזעל לוכי התא ,ךומנה יקפואה לגרסב .החוטב העיסנ םהל תתלו הצור התאש המ תושעל םהל םורגל ידכ רבכעה םע תויומדה לע שקה
" "