סימניות

משחק ןג Candyland 4: Lollipop הרזח באינטרנט

                                  Back to Candyland 4: Lollipop Garden קחשמ

ןג Candyland 4: Lollipop הרזח (Back to Candyland 4: Lollipop Garden ):

.הדיריב רבכ םילעפמה רפסמ יכ ןיחבהל ולחה הנורחאל םיבשותה לבא ,םיחרפו םיצע לקמ ל .הנכש תרדהנ הנידממ תינקקל הטישפ תאשונ קתוממ לעפמ יכ דשח יתררועתה .םידליה ןג לש הנגהה תא ןגראלו סייגל ךרוצ שי יטיווס .הנגה תוצובק רוציל ידכ ההז רתוי וא שולש לש תוצובק ףוסא
" "