סימניות

משחק Candyland 5: Choco Mountain הרזח באינטרנט

                                  Back to Candyland 5: Choco Mountain קחשמ

Candyland 5: Choco Mountain הרזח (Back to Candyland 5: Choco Mountain ):

.םיעט ןבל יבובקנ דלוקוש הנהש ,הגספל עיגהל ידכ ,ותוא חצנל ךלוה דואמ הובג רה יכו .רתויב ידרה הצימאה יקתממ לש תחלשמ ףוסאל םהל רוזעל .םיהז רתוי וא שולש לש תורחבנ תוצובק .הנוילעה תילאמשה הניפב רפסמהש אדוול ,לבגומ םיכלהמ רפסמ ,רוכז
" "