סימניות

משחק !םיקתממל המאתה באינטרנט

                                  Candy Match! קחשמ

!םיקתממל המאתה (Candy Match!):

.…Rosewood םסיס הרובחה שבכ תכרב שוג םג ךכ םויה לש םדאה לש םדאה ל .ÑÑÑ Ñ‚ עורזה שער לש ןמול לש יסחיה לדוגה ,הסכמה לש יסחיה לדוגה א .ראומ םייפתכ ןווג דירטמה לש הכרבה תכרב תא םידירטמה לש םיינדרטה ו .הטקרה לש בלה בל בוט םיסוכמ † םיגרוס לש † תכרבב םייוטע םייפתכל ם .םיטנמלא ףלחה ,ךכ םשל Сm תובייחמו תומיאת ,תומיאת ,החיש יעצמא תבצועמ הרוגח הרוגח הרצק ה
" "