סימניות

משחק יקוק שארק באינטרנט

                                  Cookie Crush קחשמ

יקוק שארק (Cookie Crush ):

.םכח שאר רבכע תועצמאב ,רה ינדעמ תחקל םכתא םינימזמ תוקותמ תויגוע ,תורפו תנמש תו .תודומעו תורושב םיהז רתוי וא שולש םירצויו םימיעט םיטנמלא יבשומ זז .םיטנמלא לש תוצובק סורהל ,םידחוימ םיקתממ שי שמתשהל ליעפ
" "