סימניות

משחק 2 ץרא גנידופ באינטרנט

                                  Pudding Land 2 קחשמ

2 ץרא גנידופ

Pudding Land 2

.2 ץרא גנידופ קחשמ לויט תחקל טילחה טעמ םירבגו יל'ג ,גנידופ ןמז עיגה .םייקתי אל דובכ תונמ ילב תיגיגח ברע תחורא וא ,םתוא ףוסאלו אוצמל ךירצ התא .המרב םירגתא ומילשה ,םיקיחצמ םירוצי ףוסאל ,ריבעמ התא דוע לכ ,םינוש םיקותמ תורי .לזאפה תא רותפל תחא לעו ,םתיא ףיכ היהו וחנ םג היהתש םיצור םה לבא ,גנידופ טשקלו .םתוא ריסהלו שרגמה לע םיהז םיטירפ רתוי וא השולש לש תוצובקב שפח .םיינועבצ םיקתממ לש תומלש תודומעו תורוש ריסהלו ץצופתי הז ,ותוא ליעפהל ,םיספ יק .ינוגססה ןווגמה ןיב םיצפחה תא תוריהמב רתאל תלוכיה תאו ,ךלש בל תמושת תא ךרטצת , .תורשע המכ המיעטה ליווגנז תגוע דייטצהל תויגוע לש חטשה ךותל לכתסהל ,םסק גנידופ .םייטמורא תילמ םע םיעט לפוו סאמנ קיקר רפכב ,םודא יל'ג םיבוד שוגפל ולכות םוסק ר .ידמ גחהו ,תוכחל בהוא אל גנידופ ,םייחרכהה םיביכרמה רהמ הפיסא .םיניקתה םיקתממה לש ףסואה תא וציאיש םילכ לש ןווגמ תונקל םיישומיש ויהי םהש ,בהז .זילעה גחל ןתמ ןמזו טנרטניאל רבחתהל לגוסמ רישכמ לכ לע חתפנ ,וב קחשל ןיינעמ היה .ףיכ הברה איבהל ,םכבל תמושת תא הנחצנת הטושפ הלילע הנהמ הקיסומ ,תוראומ תודומח ת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more