סימניות

משחק 2 שארק תויגוע באינטרנט

                                  Cookie Crush 2 קחשמ

2 שארק תויגוע (Cookie Crush 2):

.םירחא םיבוט םירבדו םיקתממ ,הגוע תוינגפוס - תוישארה תויומדה ובש ,2 םיעט לזאפ ק .ןקקלה םיכחמ םיקתממ לש הדש .תונינשו ןויגיה דובעל ץלאנ לבא ,ךלש םיינישה תא לקלקל אל ונלש ילאוטריווה םיבוט .קיפסמ םיבוט םירבד ףוסאל בייח התא ,המרב המישמה תא עצבל ידכ .םיהז רתוי וא םיטקייבוא השולש לש תודומע וא תורוש רצייל הפלחה יטנמלא .םינוש םיסונוב תונקל ,תדחוימ תונחב ותוא איצוהל לגוסמ היהת התאו ,בהז תועבטמ איב .בצקומה ןמזב החלצהב המישמה תא םילשהל ךרטצת שכר תשיכר ךבוסמ רתוי הנכופהת תומר
" "