סימניות

משחק ץילב הווקא באינטרנט

                                  Aqua Blitz קחשמ

ץילב הווקא (Aqua Blitz):

.םינוש םירוצי םייח םיה יקמעמב .םינדעמ לש הרוצב םתוא לוכאל םילוכי םישנאש ךכ ,םיה ןמ םיספתנ םיגייד םקלח .הלאכ םירוצי ןאכ סופתל הסננו םיה תיעקרקל ךלנ ץילב הווקא קחשמב םויה .ידמל ןפוד תאצוי הרוצב תאז השענ ונא .םינוש םירוצי אלמ שרגמ היהי ךסמה לע ונינפל .םוקמ תברקב םיהז םיצפח אוצמלו ךסמה לע לכה תא בטיה ןוחבל ךילע היהי .םיאשונ השולש תוחפל לש תחא הרוש םיהז םיטקייבוא השולשמ דחאמ רוציל ךילע .ןוויכ לכב אתל ךירצ התאש טקייבואה תא ריבעהל טושפ ,תאז תושעל ידכ
" "