סימניות

משחק Aqua Blitz באינטרנט

                                  Aqua Blitz קחשמ

Aqua Blitz

Aqua Blitz

.םיקמעמב םינוש םירוצי םייח םש ,םיהAqua Blitz online תיעקרקל ךלנ טנרטניאב ץילב הוו .הלאכ םירוצי סופתל הסננ םגו ,םינדעמ תרוצב םתוא לוכאל ולכוי םישנא .הגירח יד הרוצב תאז השענ .םינוש םיימי םיבשותב אלמ םיקחשמ שרגמ היהי ךסמה לע ונינפל .ינשה דיל דחא םידמוע ולא םתוא תא אוצמלו ךסמה לעש המ לכ תא בטיה ן .רתוי וא תוכיתח שולש לש תחא הרושב םתוא רדסל ךרוצ שי .ןוויכ לכל את דצל םיכירצ םתאש טקייבואה תא וזיזה טושפ ,תאז תושעל .רבעמב ךל רוזעיש קזח רטסובל ךופהת איה זא ,שולשמ רתוי איה תרשרשה .םיפא-חוכ תונקלו םילומגת ףוסאל יאדכ זא ,רתוי תושקל וכפהי תומישמה .לומגתה תא לידגהל תנמ לע רהמ רתויש המכ ותוא םילשהל וסנ ,לבגומ הי .Aqua Blitz play -ב החלצהב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more