סימניות

משחק Onet יסאלק רוביח באינטרנט

                                  Onet Connect Classic קחשמ

Onet יסאלק רוביח (Onet Connect Classic):

.Connect Onet יסאלק קחשמב בוש ךתיא ףדעומ גנו'גהמ רייטילוס .תודיח לש םיגוס השולש וסנכתה דחא םוקמב םינקחשה לש תופדעהה לכ וגאד קחשמ ירבחמ .םיבוט םירבד לש ןווגמ םיראתמה ,םיחירא םע קחשל ונהיי קותמ ןש ,תוקריו םילשב םייס .הדשה תא ןיטולחל תוקנל ידכ ןמז לש תמיוסמ הפוקת ךשמב ןמז שי - םיטושפ םיקוחה .ריסהלו תונומת גוז ותוא שפח .תורות יתשמ רתוי אל לבא ,הרשי תיווזב וק רבחל ןתינ וא דיל תויהל םיכירצ םיהז םיח .םינימז םיכלהמה תא האור אל םא ,בוברע וא תוצעב שמתשה