סימניות

משחק Farm Connect באינטרנט

                                  Farm Connect קחשמ

Farm Connect (Farm Connect ):

.םיעטמו תוקרי םע תוטימ ,הטיח ,סרית ,תודש ,םירופיצ ,םישבכ ,םיריזח .לודג תיב קשמ םע דדומתהל ול רוזע .םירופיצו םייח ילעבב לופיטו ריצק .הרסהל תורשי תויווזב םיווק םע םתוא ורבחו קחשמה שרגמ לע תונומת םע .םיחירא םתוא רחא שופיחב לבגומ ןמז ךל שי
" "