סימניות
םניחב תשרב קחש - רפסה תיב לושיב

םניחב תשרב קחש - רפסה תיב לושיב

?קרמו םירגרובמה סאמנ

?םיעטו שדח והשמ הצור .תונמ לש םיניינעמ םינוכתמ דומלל ידכ חבטמה לש רפסה תיב םניח םינוו .תומיעט תונמ תנכהב תויונמוימ חיוורהל הגרדהב ולכות ,םיטושפ םיכירכ .תויחנה ילב תושעל ךל תרשפאמה תונמוימ חיוורהל ולכות הגרדהבו ,וז ה .םיוסמ רדסב םינגטמו םילשבמו​​ ,לשבל ,שוחבל ,ץוצקל ןכמ רחאלו ,םישור

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לושיבל רפסה תיב לפי קטגוריה:

.ןורשיכה תאו םהלש האצמהה רשוכ םע םתוא עיתפמ ,החפשמ ינבו םירבחב ם .תונמאל המוד אוה יוארכ םילשבמו ןווגמ ,םיעט לש תונמוימה .הז דחוימב םינמואמ םירחא ,ירנילוקה קסעה ידכ תודלומ תולוכי םהל שי .ההובג תוכיא םע תחלצ לכ לשבל םהלש םירושיכה םע םיהדהל תובורק םיתע .םירמייג לש םירבגה להק רובע םג אלא ,תונבה רובע קר אל רפסה םיפשה

.והשלכ ןוכתמ םע דדומתהל רוזעי ,תונוש תויצלופינמ דעוימה ,תונמ לש .םילשבמו םילשובמ ,םינגטמו ,תופאל ךירצ התא רשאכ תולועפ לש ןווגמ ך .הלעמ יפלכ קסנ תוקריו תוריפ תא קולחל הסנמ ,הדח ןיכסב דנדנתמ ,ריו .שופיחה לש םיטנמלא הוולמ תונבל רפסה תיב םיקחשמ תובורק םיתעל 1000 .חבטמב םיטירפ לש המירעב םירמוחה לכ תא אוצמל לכ םדוק ךילע ,לושיב .יביטקרטא רתוי וליפא ותוא ךפוהש המ ,הלילעה לע הליעומ העפשה שי קח

.םיקחשמה שרגמב דחוימ טירפת םלוסב םיגצומ םישורדה םיטרפה תכרעמו תו .המישרהמ קחמנ אוה ,הלועפ עצבמ התאש וא ,טירפ אצומ התאש םעפ לכב הט .םירצומו תונמ לש ראתמה יווק לש הרוצב תונומת תוארל ולכות ,רחא ןמז .הפשאה ראש ןיב םייטנוולרה םירבדה תא אוצמל תולקב לוכי התא ,םהילע .לושיב לש טנמרקסה תא ליחתהל ןמזה עיגה ,םוקמב אצמנ לכה רשאכ 10000 .ונלש רחבמ םיגצומ םוי לכ רובע וא םייגיגח םירקמ רובע תונוש תונידמ .םייחב םתוא רזחשל תולקב לוכי התא ,טעמכ םתוא לשבל ודמלש רחאל .םיעגר המכ םע ךל רוזעל ידכ ךלש אמא וא תוחא ,אתבס תא לואשל לוכי ד .יחרכה היהי םישישק לש הרזעה תא ,רונתב םישל לשבל ,והשמ ןגטל ,קצבה

.יתורחת היהי הזש תנמ לע וחתיפו םירכמנ תויהל וכרטצי םה ,םילכה תא .םימוצע םיחוור ךל איבהלו ,המלש תשרל ךופהל םילוכי הדעסמ וא דחא הפ .םינטק םירבד םע ליחתנ לבא ,המידק ץורנ אל ונחנא לבא .ותחלצהב דקמתהל ,דחא טקייבוא קר ךל שי דוע לכ .תראשנ הדובע הברהו ,םלש רהנ ףוצל בורקב בורקב תוחוקל המכ
10 .ריינ ריק תורונמ ,םיחרפ ,םירויצ ,תונוליו לש רוטיע לפטל ,הפי םוקמ

:םיעוריאה חותיפל תויורשפא יתש ךל ויהי םינוש םיעוצעצב 1000 .ילאוטריו לושיבל םישדקומה רתויב םייטסילאירהו םימלשומה םירוטלומיס .קחשמה לש היצזיביטימירפל הרטמה תא םמצעל וביצה אל םימזיה .יתימא חבטמב השענ הז ךיא המוד היה ריזח תועלצ וא תיב תרצות הציפ , .טושפ ךכ לכ אל אוה קחשמה רפסה תיב חבטה לש רבעמה ,ןכל .םיסונוב לבקמ התא תודוקנ רתוי ,הנמה תא לשבמ התא רתוי רהמ תודוקנל .םיבושח םירבד הברה תושעל ךירצ התא דואמ רצק ןמז ךותב .ןמאה ידי לע תונדפקב ךשמנ חבטמה לע םילכו םישורדה םירמוחה לכ תא א .םיירנילוק םייוסינ רובע םירצומ תנכה ןכמ רחאל .דואמ טרופמ .יתימא רשב ךותיחל םיללכה תא תוקחל דחוימ ץח םע תוטרופמ תוארוה יפ .םיבר םינווקמ םיקחשמ שמשל םג אלא ,הנידע הקירוטומ תויונמוימ תא רפ .המישמה םע דדומתהל תולקב לוכי התאש בשוח ןיידע

.המ ןמז ךשמב בשוחמ הז לע םירזוח ונחנא .יתימא חבטמ רדנלב רובע שרדנה לככ בר ןמז לבא ,רתוי םיילנויצנבנוק .ןמז הברה יד לבא ,תחא תילמס היינש ףא תוזבזבמ אל תונמ ,רונתב וא ר .ץימחה אוה דחא ביכרמ אל םהב רתויב יטסילאיר םג םה םינוכתמ .םינוכתמ לש ףסוא השעמל תונב יקחשמ השוע םיחבט רובע רפסה תיב .הינרופילק תוינמחל ךופהל וליפאו ןבדבוד סניפאמ םיפוא ,קיבדהל תושע .הברה ןאכ תונמ לש ןווגמ .קחשמב םיישומיש םירבד הברה דומלל לוכי שחרתה רבכש תחראמ לכ זא .םייחב ומכ ,ןאכ לוכהש ומכ רפסה תיב תא תולשבמ תונב .הז ןפוד אצוי ילאוטריו חבטמב תונמ המכ תוחפל לשבל ךירצ התא ,תאז א

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more