סימניות

משחק גנו קיטסימ ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Mystic Mahjong Adventures קחשמ

גנו קיטסימ ויתואקתפרה (Mystic Mahjong Adventures ):

.קיטסימ גנו תואקתפרהה קחשמ תא ליחתהל זא ,הז לע ךורדל לכות התאו חותפ אוה ןושארה .רטילוס - גנו לש םינז לש ירותסמה םלועה ךותל לולצל התאו דחא דעצ חקול התאש עגרב .עשעשמ ןמז תולבל תונמדזהה תא דבאלו הרמ תועט ,םיניינועמ םניא םה םיחירא לש תוגוז .תורחא ןח ינבאו םימולהי ,דלרמא ,יבור ינבא :ןח לש תומיוסמ תונומת שפחל ךירצ התא .ךסמה לש ןוילעה חולב םיטרופמ םידעי .רבעומ תמרו םישורדה םיטירפה תא ףוסאלו אוצמל ידכ יד ,ןיטולחל םימרוג ידי לע הדשה .היהי םיכלהמ לש תושדח תויצאירו תובכש תולגלו הנוכנה המאתהה תא אוצמל לוכי התא םש .קחשמל רוזחלו הנותחתה תילאמשה הניפב האצמנ רשא ,חפל המכ ריסהל ,ןיקתה חיראה תא א .םיממעושמ ויהי אל םידעיו תורטמ םינוש םה תומרה ,הלאכ תועתפה רתוי הברה אוצמל לכו .םימלש םיארנ םייחה וידעלבש ,םינטקה םירבדב ןיחבהל דומלל םיינרע רתוי ךל םורגל םג .הלאכ הברה וישכעו ,טנרטניאב שולגל תונמדזהה תא םהל שיו ,ןקתומ ןפדפדה ובש רישכמ .הנשי 'שמ לש הקיתע המולעת םרפנ םכתא ליבותש תיטסימ הקתפרהל ךפה ליגרה יתרוסמה גנ .םתוא םיפדמ אל ,וישכע קחשל ליחתהל ידכ הז תא הווש הז ןיא
" "