סימניות

משחק רייטילוס באינטרנט

                                  Solitaire Story Tripeaks קחשמ

רייטילוס (Solitaire Story Tripeaks):

.רופיס סקיפירט רייטילוס שדח קחשמ םיגיצמ ונא ,םינוש solitaires קח .םיפלק תמירע היהת ךסמה לע ךלומ הז ךותב .םהיתולעמ תא תוארל לוכי התאו חותפ היהי ןוילעה .תובבלה תשמח תא ,לשמל ,דחא סיטרכ היהי תומרעל תחתמ .הפילח לכ לש רתויב הובגה ךרעה סיטרכה תא אוצמלו האור התאש המ לכ ת .שש תויהל ךירצ הז .םינושארה תשמח לא ךתוא חקיי הז לע הציחל .םיטירפה לכמ שרגמה תא תוקנל ךל םיפלקה תמירע תא קרפל הגרדהב זא
" "