סימניות

משחק ללוצ םי באינטרנט

                                  Sea Battleship קחשמ

ללוצ םי (Sea Battleship):

.םיל תוללוצ קחשמ לש םיה ,הביתה בחרמב דפורמ ,ילאוטריוו לע םח ברק תחקל ךירצ התא .ברקל ךלש יצה ןיכהלו ךלש בשחמה םע וא םיינש רובע :רחב קחשמ בצמ .דימשהלו תוריהמב םתוא אוצמל חילצה אל ביואהש ידכ רדסב הכישמ ידכ לודגה םינרת השו .החטבב לפו תוריהמב התהוז ךלש הניפסה יכ ךתוא םישאמ אל דחא ףא זא לבא ,ימצע תא ןכ .רותל ץוחמ הקירז תושעל לוכי התאו עיפוי םודא בלצ ,ביואה שרגמ לע חיכוה חלצומ חטמ .חצנלו יכ ,םיב ללוצה ביואה יצ תא ץיצפהל ןושאר ימ .טנרטניאב טנרטניאב ךלש ןופטראמס וא טלבאט לע קחשל לוכי התא ,םיט'גדאג ינימ לכו ם .םישגרמו ןיינעמ המכ דע םיעתפומ ויהי םהירוהו וקחוש םיקחשמה המ ודמלי םידליהו ,יל
" "