סימניות

משחק רטילוס באינטרנט

                                  Solitaire קחשמ

רטילוס (Solitaire):

.רייטילוס הרשקתה איהו שגרמ יוליב רובע דואמ ןיינעמ קחשמ םע אב תחא תבב Olfil לופ .םייגטרטסא םיכלהמ םע אובל בושחל ךירצ התא יכ ,ךלש תימצעה תועדומה תא ןיטולחל גופ .םהלש םיסיסבל ריבעהל שרגמה לע םה יכ ללכה ןמ אצוי אלל תונומתה לכל ךרוצ שי ,חצנל .רתויב ךומנה ףלקה תא לחה ,סיטרכ ואבצ לכ תא ףוסאל ךירצ טושפ התא ,ןחלושה לע ךלומ .הפילח התוא םע תוסכל לוכי אל םעפ ףא התא םימולהיה תא םיאתהל דימת בייח יסיטרכ יכ
" "