סימניות

משחק באינטרנט

                                  Square Stacker קחשמ

(Square Stacker):

.םהלש רופא ירוטאינימ עוביר לכל ןימימ םיעיפומה םיביכרמה תא ריבעהל ךרוצ שי ,לזאפ
" "