סימניות

משחק םודיקס באינטרנט

                                  Skydom קחשמ

םודיקס (Skydom):

.תונוש ןח ינבא ףוסאל ךרטצת Skydom שדחה קתרמה קחשמב .ךסמה לע תמיוסמ תירטמואיג הרוצ לעב קחשמ הדש תוארל ולכות .םיאתל קלוחי הז .םינוש םיעבצו תורוצב ןח ינבא וליכי םה .םיהז םיצפח לש לוכשא אוצמלו םיאורש המ לכ תא בטיה קודבל םכילע היה .םיצפח השולשמ םיצפח לש תחא הרוש ףושחל ךרטצת ,ןוויכ לכל דחא את תח .הז לע תודוקנ לבקמו חטשהמ םתוא ריסמ התא ,ךכיפל
" "