סימניות

משחק רקופ היפאמ באינטרנט

                                  Mafia Poker קחשמ

רקופ היפאמ (Mafia Poker):

.היפאמה טבש הטלש הקירמאב רשאכ םימעפ ךלנ ,רקופ היפאמה קחשמב ,םויה .םיפלק וקחישו ןחלושה דיל ובשי תובורק םיתעל .רקופ לש קחשמ היה דחוימב ירלופופ .םלועה תא רובעל םהל תתלו רתויב םימסרופמה היפאמה םיסובה תא תוכהל טילחהש ,עודי ד .קחשמל ןחלושה דיל בשת התא .םידחוימ םיבבש רמהל ךרטצת התאו םיפלק לפוטת התא .םיסיטרכ תונשלו םירומיה תולעהל לוכי התא .תומיוסמ תופמ ףוסאל איה ךלש המישמה .ףסכ הפוקה תא רתוי קזח בוליש םע דחא תאו םתוא חותפל לוכי התא זא
" "