סימניות
םדלוה ססקט יקחשמ

םדלוה ססקט יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
?טנרטניאב יתוכיא םדלוה ססקט רוחבל ךיא

.ילאוטריוה ןחלושה דיל תצק עגריהלו הדובע םוי ירחא אובל ולכותש ידכ .םלועה לכמ םירחא םינקחש םע טנרטניאב םדלוה ססקט םג ומכ ,בשחמה דגנ

:אצמת ןאכ .תימואלניב הכמסה רבעש תמאב דבוע יארקא םע ההובג תוכיאב םיקחשמ ולא .םישדח םירצומב םכתא חמשנ בורקה דיתעבו ונלש היצקלוקה שודיח לע ןמז

.לכה ךסב םירפסנ םיפלק השימח קר

:(הלוע קתוו) לכה ךסב תויצניבמוק הרשע .פ) .לזמב יולת הברהו ןאכ הרוק לכה יכ ירלופופ םדלוה ססקט .םיצימאה תא ףידעמ לזמה ,עודיכו

.השק הדובע םוי ירחא ביבחת ירחא סט ןמזה ךיא בל םישת אלו בהוא התאש .הוולשב עגריהל לוכיו םולכב ןכתסמ אל התא ,ילאוטריו עבטמ לע קחשמ ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more