סימניות
רקופ יקחשמ

רקופ יקחשמ

.ילאוטריו ףסכב תוכזלו ךנמז תא עיקשהל הבוט ךרד וז תשרב םניח רקופ .רתוי םיהובג םיריחמב קחשלו רקופ יבבש דוע תונקל לכות .םישדח םינקחש רתויו רתוי ךשומ הזה ירלופופה םיפלקה קחשמ .םתיא קחשל םיבירי המכ ואצמת דימתש רמוא הז .םייתימא םינקחש ושבכש ינפל ,םכלש רבח םע וא בשחמ םע ןמאתהל וסנ .חצנל ידכ תונוש תוקיטקטל סחייתמש חול קחשמ הז ,ורכז !ןקחש החלצהב

3.9 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים פוקר לפי קטגוריה:

חוטב הז - םיילאוטריו רקופ יקחשמ

.םיפלק קחשמ ומכ ירזכא הכ קוסיעל ורכמתי אל םינוגה םישנאש םינימאמ .יתודידי לגעמב דבל תאז תושעל לבא ,לכה ןגנל וחילצה םה תאז םע .לוטיבב לק זובב וניפצ ,הדובעב םיירהצה תקספהב הביסמה תא ריבעהל ומ .קפואה לע ועיבצה בושו ,םיכורא ויה אל םה ,הרוסא ךא ,הרוסא ןמזה תפ .טעמ ונתשהש םיללכ םע תואסרגב ועיגה םינוש םיקחשמ ,םינש תואמ ךשמב .םיפלק יקחשמ וליפא רצונש גוויס .לזמלו לזמל רתונ ןוחצינה םש ,םירומיהל סחייתמ רקיעב .רשגו ףלא ,הקירש ,הפדעה :תיעוצקמה המרל םיעיגמש הלאכ שי לבא .ןויגהו תיטמתמ ןובשח סירת תוריהמ ,דוקימב ךרוצ שי .הדאיפמילואה תימואלניבה המרב עצבתמ אוהש יפכ .תרתוכל שדקומש ,רקופ תללוכ איהו ,םירומיהל וא לאוטקלטניאל רוריבב רתויב עודיה

לבא ,הז לש םיגוס הברה שי יכ ,רקופ קחשל דציכ ר

.ורובע שודק דימת אוה םיסיטרכה בוחש ,רחבומה ןבלה ןוראווצה קחשמל ה .תורוד ךרואל רבצנש ,םירוהה דמעמ לכ תא םיזבזבמ םיזיזפ םירומיה ינב .ברק-ודה לע םד קר תויהל לוכי ףסכה תא ריזחהל וחילצה אלש ךכב השובה .ןחלושל עוצקמ ישנא שישכ דחוימב ,קחשל ליחתהל םיששוח םיליחתמ ,םויכ .םיבכרומ ,ידמ םיכבוסמ םיארנ םיללכ .לוגרת םע אב הז לבא ,לק אל הז ןוכנ רכוז תמאב םיבר םיבוליש .םייתימא םינקחש םע שגפיהל חוכה תא שיגרת אלו םיללכה תא דמלתש דע ,

[הרשע תחא] .בשחמ תמועל ףיוזמ ףסכ םע םניחב םינווקמ רקופ יקחשמ ארקנ הז .םימדקתמל ךשמה זאו ,הטושפה הסרגב ךמצע תא הסנ .םייח םינקחש םע יתימא ףסכב רקופ םיעיצמ םיבר םירתא .ץרחנ רמהמ שי םא ,ךלש רומיהה תא דבאל ןוכיסה לשב תאז .ךלש הקושתה אוה ול קקדזתש דיחיה רועישהו ,םניחב רקופ קחשל םיעיצמ .הלאכ תויצלופינמ עצבל תרשפאמ הניא תכרעמהש ןוויכמ ,רתוי םייחוורל .תוביסנה ללגב קר הז ,דיספה םדא םא הנכו חותפ לכה .םהלש םיפסכה תא דבאל שושחל ילבמ ,בוש םיפלקה תא קלחל ולכות דימת .םירישעל יתימא ןודעומל םימודו הפי םירטועמ גנימייג ירצומ
1 .אבה קחשמה םימקוממ קוריה דבה יפתתשמ םע לוגעה ןחלושב .ריינ ףסכ וא םינומיסא םירמהמ זאו ,החלצהל תורבתסהה תא םיבשוחו םהי .םינווכמ ,םידקוממ םינקחשהו ,תורונמ המכ לש הכרה הרואתב רתוי תיגיג

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more