סימניות

משחק תילעמה המאגוק באינטרנט

                                  Kogama The Elevator קחשמ

תילעמה המאגוק (Kogama The Elevator):

.הובג דחא הנבמ םש רוקחל ונאו םאגוק לש םלועה לא ךלנ ,תילעמ Kogama קחשמב .ההובג תוריהמב תילעמב שמתשנ ,םירדחהו תומוקה לכ תא רובעל תנמ לע .ותעונת תא ליעפתו הכותל סנכית ךלש תומדה .םוקמ לכב םירתסומ םיצפח אוצמלו הז ךרד ץורל ךרטצת ,תמיוסמ המוקל עיגהש רחאל ,ןכמ .תודוכלמו םיבר םילושכמ לע רבגתהל ךילע היהי ,הז הרקמב .םילושכמ ךלש תומדה לע גלדל תושעלו הרוקש המ לע ביגהל אוה ןמזב רקיעה .הלא תודוכלמ ךותל םתוא ףוחדל לכות התאו ךתיא דחי קחשי םירחא םינקחש יכ רוכז
" "