סימניות

משחק 3D רוטלומיס רגייט באינטרנט

                                  Tiger Simulator 3D קחשמ

3D רוטלומיס רגייט (Tiger Simulator 3D):

.3D רוטלומיס רגייט יאקירפא הרומשה ףס תא תוצחל ונחנאש עגרב ונמצעב הזב חוטב תויה .הנאווסב םייחה םיקזח םייח ילעבל העיגפ היהת ןיידע התא לבא ,השלח היח אל יכ םא ,ד .הרדנפולוקס םע רתויב הבורקה השיגפל הכחו ביבסמ לכתסה ,קוריה רעיה ךרואל תוריהזב .ותוולש תא רובשל התאש עגרב הלש תולודג תוסרפ םע ךתוא סומרל לגוסמ םג אוה קזח רופ .םישמ ילב תכלל לוכי אל התא רבעב רשא ,םיבוד רהזיה
" "