סימניות

משחק iPlayer: תולוגס תווח באינטרנט

                                  Charm Farm קחשמ

iPlayer: תולוגס תווח

Charm Farm

Dreamland םיטקשה םיעפושה תורעיב םקוממ. .Shmoo םמצעל וארק הז השק םידבוע םישנא ,דומח לוחכ יתוורפ רוצי ידי לע בשוימ היה .Charm תווח ילאוטריו םלועב רשואב ויח םה זא ,ייק הבוטה היפה קזחותמ הוולשהו רדסה .רעיה ךבסב עסוהו דיחפה Shmoo ופרשנ םירפכ ,המוסקה ץראב תא ףקתו לפוא תוחוכ לש אב .עשרה תופקתה פראג ןמ המלוע ןגהל ידכ תויולחנתהה תא רזחשל ידכ - דחא קר הל שי אנא .רעיב םיאבחתמ םירחא םירוצי םיפרטצמ םה ,םישדח םיתב תונבל םהשכ ריעצה Shmoo ינש ל .חמצ םסק חמוצו תודבועמ תומדא ,ריעה לש דיתעה יבגל רורב םוקמ טעמ Shmoo ףשאה לש ה .הנרמשית וגשוהש תואצותה לכ בושו בוש קחשמל רזוח לבא ,רובעל לק דואמ הז ,חרכה אוה .טנרטניאה תשרל רבוחמה רישכמ לכמ תכלל ךל רשפאמ םג קחשמב ישיא ןובשח .םימוסק םיחמצ לדגל םינגב ,הווח רוטלומיס ומכ תצק אוה םסק ימסוק קחשמ .בוט ףסכ תרומת רוכמלו לדגל לוכיש תויומס תויח םה םיטעה .אלפנ קבא הלבמ והטמ הכמ לכב ומכ ,ןמזה לכ שמתשמ םסוקה רשא ,Shmoo חמצ תיצמת תלוס .בר ןמז ךשמב קחשל לוכי התאש ךכ ,עפשב תורוקמה ןמ תורמל .רתוי םיליעיו רתוי םישימגו םיזירז רתוי הברה םיכפוה םה ,םיריעש םמצע םידבועה לא .תולודג הנייהת םג תוליגמה ,לודגל ורוצייו ריעהשכ .םידמחנ ויהי םה זא ,תונתמ םהל תתל רוכזל ךירצ התא לבא ,םיישומיש םינאמ םיטירפ שק .םיניינעה לכ תא רידסהל םהל שי ךיא תוארלו רקבל אובל םילוכי םירבחה וליפא .םירידנ םיבאשמ גישהל וא בוט ףסכ חיוורהל םילוכי םה םירבוע לבגומ ןמזל תופסונ תומ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more