סימניות

משחק םירודכ 2048 באינטרנט

                                  2048 Balls קחשמ

םירודכ 2048 (2048 Balls):

.םכלש הבוגתה תוריהמ תאו בלה תמושת תא וקדבתו תשגרמ הרוצב םכנמז תא .םירפסמ םע םירודכ ומקומי וילע קחשמ שרגמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינ .םידדוב םירודכ ועיפוי םהילעמ .קוידב רפסמ ותוא םע טירפה לעמ ותוא חינהלו ךירצ התאש ןוויכב ךלש ט .ותוא קורז ןכומ התאש עגרב .דחי םיגזמתמו הזב הז םישגנתמ םירודכה .וילע יולג היהי שדח רפסמו שדח רודכ לבקת
" "