סימניות

משחק H5 דדושה בוב באינטרנט

                                  Bob The Robber H5 קחשמ

H5 דדושה בוב (Bob The Robber H5 ):

.םיקקזנל ללשה תא ןתונו רישע יכ תופסכ דודשל ,יליצאה דדושה לע ומצע תא תובישחמ לב .אבה עצבמה תא ךופהל ול ורזע .בהז יליטמ תורטש לש לודג קילס שי ובש עקרקה תמוק לא לופיל בייח גגהמ תיבה ךותל ס .בקעמה תמלצמ תיניע לע ספתיהל אל םילוענמה תא חותפל תוזירזב ,ךרע לעב והשמ אוצמל
" "