סימניות
בוב םידדוש םיקחשמ

בוב םידדוש םיקחשמ

ןווקמ דדושהבוב םיקחשמה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בוב דדושה לפי קטגוריה:

בוב דדושה קחשמ בבוש

.בהזה ללכ קובדל לכ אל יתלדגשכ לבא .הרישע הרבח תיליע גציימ ,יסנניפה הדימריפ לש ןוילעה קלחה לע וא אלכב וא אוה הז ק .ןגוה דימת אל אוה ,רזומ רבד אוה – םייחה .םירחאה םיאטחה לע םימלשמ םיבוט םירוחבהו ,שנוע אלל תאצל תובורק םיתעל תוריבעה .ןכסמה רוצייה ץפומו ,םתוא ודדש ,םירישעה לש ןמאמה תא ףקת ולש היפונכה םע דחיש ,ד .םינדמח םירחוסמ תבינג ,גגה תרוק אלל תויקינקנה תא הלכאה יכ רמאו חתפ בוב ,םידדוש .הקורי םיספ עבוכ תפילח לבק ךכ רחאו ,ויניע לע הנושאר הכסמ השע בוב ,ומצעל תושובל .הנורחאה הקתפרהה לא תישארמ רוביגה לש םיילגרה תא לבקל ידכ ןושאר קלחה םע ליחתהל

.תיבה תוניפ לכל ףונה תא תחתפו ,ףוקש היה ריקה וליאכ תוארל ןתינ רדח לכב .ףסכ תושעל והשמ שי םהבש ,םירחא תודסומו וניזק יתב ,םיטישכת תויונח ,םיקנבל"תוביד .םיינעל ורזחו וקלוסי הלאכ ףסכו ,םהלש gotten -הלוח יחוורה ךופהל חילצהש םישנאה ם .הפיגמה תא דורשל םישנאל רוזעל – תמיוסמ המישמ לומ ותוא דימעמ 2 בוב דדושה .םישנא קיבדהל אל ,בוחרב התוא ררחשו ,ןכוסמ סוריו הרצי תמיוסמ הדבעמ .תויעב רוציל רשעומ ,רקויב ותוא רוכמל תנמ לע הרבחה התוא ידי לע הנובתב חתפתהש ןו .םניחב םילוחל ותוא ץיפהלו הפורתה תא בונגל הדבעמל סנכיהל טילחה ןכמ רחאלו ,םעזמ

.םילבלבמ םיכמסמו הנגה ,תודוס ידמ רתוי .3 בוב דדוש קחשמה ךלהמב תושעל םיבייח ,ינש קלחב עצבתהל לוכי אל הז .םישרדנה םיעוריא לכ תא םילשתש דע ,ןמז הברה הלבי הז ,לכב תחא םעפ לבא ,םשל עיגהל .םירמושה לקתיהל אל ידכ לופיט הדימעו ,ךרוצ שי הז בלשב .םעפ ידמ םילפונו הניש ,היישעל תדחוימ תוטיהל ינוש םניא הלא םילייחל .תועונת טוונל בוב רוזעל ידכ םהלש תוררועתהה דע ןמזה תא גיצמ רמייט

.בושו בוש בוב דדושה ישפוח קחשמ תכללו ,תודוסיל רוזחל הצור התא ,ןורחאה קרפה תא ה .טבמ קחשמ תדוקנ םע יטנמור דואמ לבא ,ימיטיגל וניא החאמ קדצ לש בוב לש רחבנה ביתנ !ךילא הרישע הקפה ,קחשל ליחתמ התאש ןמזה עיגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more