סימניות
םיקחשמ Movers ףסכ

םיקחשמ Movers ףסכ

.םיקוניצב תויהל דחפמ אל םא ,םיזירז םיבנג םניחב תשרב םיקחשמ קחשל לחתה !אלפנ הז זא ,ףסכ לש תויקש המכסופתל לוכי התא םאו,חורבל היבשות לש ןוצרה תא ןיבהל .ותוא םשיילוהחירב תינכתוחתיפ וישכעו ,םיכושחה םיפתרמבםעפ ולביקש ,םידדוש גוז םג .םילושכמ ,תולוענ תומר ,םימיוסמ תונורדסמלהשיג םהל ןיא - תונוש תויעב םע םידדומתמ .אלכהמ החירב לש ךילהתב םישמשמה םהלש םייזיפה םינותנו,הנוש ךכ לכ אוושל אל תויומד
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ףסכ יליבומ לפי קטגוריה:

שפוחל ךרד שפחמ :קחשמ םיזירז םיבנג

?תקפקופמ הריירק תא לחה תא הווש הז זא ,םיגרוסה ירוחאמ לבקמ ןיידע אוהו ,הנתשי דח .אלכהמ רובשל םיטונ םהו ,רומג ןטק קסע ובזע םהש שפוחה לבא ,קחשמה םיזירזה םיבנגה .םייוניע רדח לש ינשה דצב והשימו​​ ,ףתושל םיקוקז ,ומכ בכראל
.ונלש תוינכותה תא שממל םהל רוזעי ימ התאו ,חורבל תינכות וחתיפ רשא ,swashbucklin .יתודידי אל דסממ בזע ,תודוכלמה לכ לע רבגתהל ידכ אלכה רצבמ תאו ןטק שיאה רוזעלו

.ןיגוריסל ות לכ ענ ,דחא טולשל לוכי התאו – ףיכ ךומתל דחא ךל ןיא םא היעב א .ףסכ תיילת ההובג לימרתה תא ףוסאל ,םילושכמ לע רבגתהל ךרוצ שי ובש ינשה תא דחא לש .םירמושל דחוש ןתמ תועצמאב שפוחה לא התוא וסינכה חינמ לבא ,יתואיצמ אל הארנ אלכב .ףתושמ – תוניפב ונלש אלכה ףסכ יכ הדבועה תא לבקל טושפ ואוב זא ,תוקפס תושד .תלדה תא רובעלו ,עבטמ ףוסאל לכ ,תומר הברה רובעל ךירצ התא ,אלכהמ תאצל ידכ 1000 .רתויב תומיעט היהי רתוי לבא ,ידמל לק היהי הדובעה תא עצבלו ,םומיחכ שמשל תונושאר

.ינבצע ,זירז ,לק תחא .דבכ לקשמב בואש תינש – .תושוודו םירותפכה לכ תא רוצקל – יארחא דיקפתה דעונ אוהו ,ץפוק תולקב םוקמ .גוזה ןב לש וילגר לא תדרוי רשא ,תילעמה תא ליעפמ התא ,ותוא קיזחהל ,רותפכ לע ץחו .רקיה קיתה תא םירמ הוולשב םש םירמ םירהל ףתושו ןטק ןצחלה לע ררחשמו ,הז תא לבקמ .לודגה שיאה protisnetsya אל שיו ,דואמ רצ בחרמב וא ,הרזח ץופקל לוכי אל אוהו ,ןו .ההובג המוחה לע רבגתהל ידכ ,הזב הז שארה וכפה םיזירז םיבנג יוות קחשמ ךלהמב תובר .ףתושה לש ושאר לא ספטל ימו ,םב תומוקמב םירטסופ – וז תונמדזהב זמר תוליכמ .רוזאב םילרטפמש ,םירזייל ענמיהל ןיידע
.לוהינו םיקירט לש תוקינכטה תא עדויש יעוצקמ דבוע ןיירבעה םא דימת ליעי אל לבא ,ת .בקעמה תא עונמל ידכ ,םהיתורטמל םישמושמ םיטיהר ,תובית וענ ,תוחותפ תופצר ,תכלל ם .רחא ריסא ררחשל יותיפב דומעל ןיידעו ,רובעי אל רזיילה ןרק דע ךומנ ליפורפ לע רומ .הכורא הכ הפוקת ךשמב ודמענ רשא ,החירבה תינכות תא סורהלו ולוכ קחשמה תא לקלקל לו .הרקמה לש חלצומה ומויס לע ךלש םיידיב
.תוחונב םניח לבקל ידכ ףסכ לש תודבכנ תויקש המכ ותיא םיחקול ,קחשמה םיזירזה םיבנג

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more