סימניות

משחק Evermoor לרוגה טוח תא באינטרנט

                                  Evermoor The Thread of Fate קחשמ

Evermoor לרוגה טוח תא (Evermoor The Thread of Fate ):

.Evermor תירותסמ הריטב הררבתה םיריעצ לש הרבחה .םילעבה ימ החפשמהו תיבה תודוס תא חנעפל הרט תישארה תומדה רוזעל ולכות .עוסנל ליחתהלו ןוויכ הזיאל ךל דיגי אוה ,ליוד ריעה שאר םע ורבד .החיתפ דוס ילוענמ תודיח ןורתפל ישומיש עיגי דיתעב לכה ,ךל םילק םיארנ םה םא וליפ
" "