סימניות

משחק העתפה דלומ גח זול קונית באינטרנט

                                  Baby Hazel Christmas Surprise קחשמ

העתפה דלומ גח זול קונית (Baby Hazel Christmas Surprise ):

.דלומה גחל הכרבלןכומ טעמכ זול קונית .רצחב םיכר דלומה גח דלומ גח ץע יעוצעצ השבלתה וליפאו,תונולחה תא ורטיע תיב תרצות .הנתמ תתלוהתוא רקבל בורקבש,הטנסל תוכחלוןמזה ותואב חצ ריווא תצק לבקל ידכ רצחל ה .תורוא םע גגהשבלתמ הז יכ ,םמעושמ קונית .ףיכ אל הנתמהה ןמזלסט התאו זוללתופרטצה
" "