סימניות

משחק שריף מדהים באינטרנט

                                  Amazing Sheriff קחשמ

שריף מדהים (Amazing Sheriff):

.ןיירבע לכ תא בכעי ,עשופ לכ םע דדומתהל אוה ,ףתכ לע תורצה לכ הז ףירש .ךומסה בבותסמה לוגיעה לע תינמז וב תוכהל ,הלולע תאז תושעלמ הציפק בבותסמה לוגיעה .המכ תנמואמ תוברעתה ועבוכ תא תוצרל אלש דואמ ריהז תויהל ךירצ התאו ,טושפ יד הז !רמשמה לע תויהל .קחשמהמ תונהיל
" "