סימניות

משחק Alien זול יבייב רבחל באינטרנט

                                  Baby Hazel Alien Friend קחשמ

Alien זול יבייב רבחל (Baby Hazel Alien Friend ):

.ןולסב ויחאו ומא םע השפוחב היה זול .ההוזמ יתלב םצע דיל ולפנ םימשהש תושדחב וארו היזיבלטב ופצ םה דחי .הרזומ אספוק אצמ זולה תלד לע קופדל ,ןושיל ויחא חינהל התסינ ימאשכ .ןוציחה ללחהמ רזייח - הלש רזומ לוחכ רוצי ךותמ ץצ ,הסיפדה רשאכו ,ולש רדחל התוא .ןוסח טדנמ גישהל הסנמ הרוביגה םע ךל רוזעלו רוזחל ךירצ אוה
" "