סימניות

משחק םוי רעיש זול יבייב באינטרנט

                                  Baby Hazel Hair Day קחשמ

םוי רעיש זול יבייב (Baby Hazel Hair Day ):

.שארה לע קבד ךפשנ תועטבו זול םע וקחיש םידליה .רעישה םע תיקנע היעב איה קוניתה לצא .ושארמ העווזה תא ףוטשלו םיתורישל תכלל ידכ תופיחדב הקוקז איה .ךר תויהל רעישל שאר תכסמ לפטל קר ,ופמש ליחהלו םימ םע ףוטשל ,בוט ףצק שאר ,קבדה .שאר תוכיס ,רעיש שביימ תרזעב הרעש תא תושעל שדחמ םיכילהה לכ רחאל
" "