סימניות

משחק 2 בוב ןוזליח באינטרנט

                                  Snail Bob 2 קחשמ

2 בוב ןוזליח (Snail Bob 2):

.בוש ליחתי אוהש ןמזה עיגהו ,בוב התיבה רוזחל קיפסה אל לולבשה .דחיב רתוי בוט רבגתהל השק ךרד יכ ,הרבחל ותוא ךופהל .םירבעמה תא חותפלו םינושה םיפונמה תא דירוהל ,האלה םדקתהל ךלש תומדה תנמ לע .הלועפל ךישמהל ןכמ רחאלו ,תצק בושחל ךירצ התא ןאכ
" "