סימניות

משחק היחה תא םאתה באינטרנט

                                  Match The Animal קחשמ

היחה תא םאתה (Match The Animal ):

.לזאפה תא רותפל ידכ עיצמה ,בושחל ךל םורגלו ךתוא רדבל םה .רתוי תובכרומ תוקידב םיכחמ ךל שי ,תושדח תומרל האלה ךישמהל ,המישמה תמלשה ידי לע .תועטל וניאו רבכעב שמתשהל תונורתפ תלבקל
" "