סימניות

משחק בעקבות תיבה 2 באינטרנט

                                  Wake Up the Box 2 קחשמ

בעקבות תיבה 2 (Wake Up the Box 2):

.ךלש תויגולה תולוכיה תא קודבלו ןיגפהל לכות ןהבש תובר תושגרמותוניינעמ תומר אוצמ .הנישה תביתררועתהל איה ךלש המישמה .וביבס םלועה לכב שמתשהל לוכי התא ,תאז תושעל ידכ .םעפ לכב ריבגמש המ לש תובכרומה תא ,הנטק היעב ןויגיה תונורתפ תשרוד המר לכ
" "