סימניות

משחק Super Stacker 2 באינטרנט

                                  Super Stacker 2 קחשמ

Super Stacker 2 (Super Stacker 2):

.שרגמה לע יוארכ תויוצרה תורוצה תא רידגהל אוה תושעל ךירצ התאש המ לכ .הטמל םילפונ אל םהש ךכ תושעל ךרוצ שי ,הז הרקמב .הרבשנו הלפנ ךלש תומדה דבוכ זכרמ תא ץיפהל לוכי התא ךיא לע בושחל ,ךכ םשל .ונתשי םינותנה תא ןיבהל ךל יכ ,תושדח םיכרד םע אובל ךרטצת השדח המר לכ םע
" "