סימניות

משחק 2,020! Reloaded באינטרנט

                                  2020! Reloaded קחשמ

2,020! Reloaded (2020! Reloaded ):

.אלומ אל שרגמה לע רומשל תנמ לע ךלש תובורמ תוילאוטקלטניאה תולוכיה תא תושעל ךירצ .סונוב תודוקנ הכוזי ךלש ןובשחהוםימלענ דיימ םה ,הרדסלש היינבהשךכ ,יכנאויקפואה ן .ץורח תא דבאלו השדח המרףיסוהל ןתינ אל ,אלמ םיקחשמ שרגמל איבמ היה םא !לועפל ,בושחל ךירצ הלועפ עצבל התאש ינפל
" "