סימניות

משחק עובש ףוס :ברועמ םלוע באינטרנט

                                  Mixed World: Weekend קחשמ

עובש ףוס :ברועמ םלוע (Mixed World: Weekend ):

.םימש יבחרמבהובג םייקתמ רבכ ברקה תא ךישממוםודא רודכ םע תולוחכ יל'ג תויבוק לש ה .םינורמת ןקתל ידכ טוקנל שי תולועפ וליא ,ולש טקלטניאה בוט poraskinutיל שי ןכלו .הבורק רכיכל עיגהל ידכ דצב ץעה יפדמ תא קרפל .םימודאה םיביואהמזיקרוט יעוביר לש הדשה תא תוקנל חילצמ התא םאוןוכנה ןוויכב ענ ,
" "