סימניות

משחק הלעמל הציפק תבית באינטרנט

                                  Box Jump Up קחשמ

הלעמל הציפק תבית (Box Jump Up ):

.הבשחמ יקחשמ לש םעט ינינא ,הלאה םינקחשה עוצקמ קחשל םכתא םינימזמ ונא .םיפיצרה לע בוהצה עובירה תא עצבל ןמוימו הריהמ הבוגת ,הבשקה ,ךלש זוכירה לכ חקיי .חטשה ינפ לע תוריהמב םיצצורתמ םה ,העונתל עירפהל הניסנת תומודא תורוצ .םיביוא םע שגפיהל אלו אבה בלשל ץופקל חונ ןמז רוחבל ךירצ התא
" "